Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
1.1 Huis van het Kind
  Hoe willen jullie het Huis van het Kind verder blijven ondersteunen en versterken?
 
  Het huis van het kind is een belangrijke schakel in het leven van vele gezinnen in Zele. De gemeente Zele zal daarom deze organisatie zoveel mogelijk trachten materieel en logistiek te steunen door bv. de nodige ruimte te geven.
Versterking kan mogelijk worden door nieuwe projecten te lanceren via deze organisatie én acties ondernemen voor een betere naamsbekendheid.
     
  De ondersteuning van ROTZ is één van de speerpunten in de verkiezings-campagne van CD&V en één van de sleutels in de aanpak van de kinderarmoede: “Bestrijden van kinderarmoede: ROTZ bouwde de voorbije  jaren heel wat expertise op inzake kinderarmoede. Ook de brugfiguur houdt via regelmatige contacten met de scholen de vinger aan de pols. We willen hen versterken en tot draaischijf maken voor de uitbouw van een sterk armoedenetwerk, en acties om kinderarmoede in kaart te brengen en te bestrijden.”
     
  - Verruimen tot 18 jaar.
- Blijven focussen op het kind en niet op ouderen.
     
  - Samenwerking met deradicaliseringsambtenaar moet nog meer gestimuleerd 
  worden.
- Ook scholen en jeudverenigingen meer betrekken.
- Meer als loketfunctie acteren.
     
  Wij zien het Huis van het Kind als centraal aanspreekpunt voor alle materies rond gezin en opvoeding. Er is reeds een goede werking uitgebouwd, maar het imago is nog teveel gebonden aan problemen in de opvoeding. Wij willen ALLE gezinnen bereiken. In het kader van de fusie tussen gemeente en OCMW wordt een relocatie van de gemeentediensten voorzien. Daarbij willen wij meer ruimte creëren voor het Huis van het Kind. Met in acht name van de huidige koppeling met de raadpleging van Kind & Gezin.
Het huidige aanbod van voordrachten en gespreksavonden rond opvoeding moet nog worden uitgebreid. Hiervoor is het ook noodzakelijk de tijdelijke uitbreiding van het urenpakket van de medewerkers te bestendigen.
     
  Ons HvhK wordt reeds ondersteund en speelt een centrale rol in ons sociaal beleid dankzij een intersectoriale aanpak. Volgende legislatuur eventueel uitbreiding personeel en middelen.
     
  Een van de belangrijkste speerpunten van het ZDB-verkiezingsprogramma is de uitwerking van een doordacht, doelgericht en efficiënt jeugdbeleid van waaruit we jongerenprojecten kunnen aansturen en ondersteunen. Voor ZDB ligt het voor de hand dat de politieke verantwoordelijken, in overleg met de jeugdraad, vanuit een duidelijke visie en missie een gedragen jeugdbeleid uittekenen en in een tijdspad uitzetten.
Het lijkt ons evident dat ook andere partners zoals de Gezinsbond in dit overleg sterk betrokken worden. Onze partij staat immers voor een functionele, participatieve besluitvorming.

Vooreerst denken we hierbij aan een doordachte, gestructureerde en gestroomlijnde aanpak.
ZDB wil de mogelijkheden creëren om in Zele een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) op te richten. Fracties hierin zijn de oprichting van een Jongeren Advies Centrum (JAC) enerzijds en de verdere ondersteuning van bestaande ROTZ/Huis van het kind, waarin specifieke aandacht gaat naar het jongere kind, anderzijds.
CAW, JAC en ROTZ (maar evengoed bijvoorbeeld het Lokaal Overleg Kinderopvang, bestaande initiatieven rond huiswerkbegeleiding e.a.) maken deel uit van een grotere entiteit: HUIS VAN DE ZELENAAR.
Op dit moment is er veel te veel versnippering van informatiebronnen en -diensten.
Structurele en multifunctionele aanpak vanuit de structuur van het HUIS VAN DE ZELENAAR kunnen hieraan verhelpen.
Dit HUIS VAN DE ZELENAAR is het loket waar gezinnen, maar ook individuele jongeren en volwassenen, op een laagdrem
pelige manier informatie krijgen of op zijn minst de passende begeleiding krijgen naar de weg die leidt tot de juiste informatie die het individu (kind, jongere, volwassene, persoon met een handicap,…) of het gezin nodig heeft.
Hiermee zetten we dus sterk in op een nog betere communicatie met de Zelenaars. Waarbij we gestructureerd veel breder gaan dan enkel de mogelijkheden van Huis van het Kind. Gewoon omdat de problematiek van nodige ondersteuning hiervan vaak ook breder gaat dan enkel het kind. 

Essentieel is de bereikbaarheid van dergelijke informatiebronnen.
Enerzijds zijn er de noodzakelijke digitale communicatie- en informatiekanalen die we, middels de nodige ICT ondersteuning van onze gemeentelijke ICT-dienst, moeten uitbreiden.
Anderzijds de laagdrempeligheid van het HUIS VAN DE ZELENAAR. Dit betekent dat de infrastructuur in het centrum is gelegen, bij de Zelenaar geen drempelvrees mag veroorzaken. Maar ook dat de samenwerking met externe diensten (gemeentediensten, politie, scholen, …) is essentieel voor een functionele eerstelijnszorg.
Nergens beter dan in het vroegere postgebouw kunnen we het HUIS VAN DE ZELENAAR (met al zijn clusters zoals Huis van het kind/ROTZ, slachtofferhulp, organisatie huiswerkbegeleiding, andere onthaal- en informatiediensten onderbrengen!
Vanaf 1/1/2019 is de integratie gemeente-OCMW een feit. We krijgen hier dus een historische kans om gebruik te maken van de expertise van zowel OCMW als gemeente om het HUIS VAN DE ZELENAAR op te richten. Van in het begin van deze gestructureerde samenwerking/samensmelting dienen de toekomstige beleidsmakers zich hiervan bewust te zijn en rekening te houden met deze opportuniteit.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele