Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
1.4 Digitalisering, iedereen mee
  Hoe voorzien jullie alternatieve middelen (op papier, telefonisch, aan het loket, … ) zodat mensen die minder digitaal vaardig, of communicatievaardig zijn, alle nodige info krijgen en een beroep kunnen doen op alle gemeentelijke diensten ?
Worden hiervoor extra kosten aangerekend ?
 
  Dienstverlening is een recht en hoort niet betalend te zijn.
Er moeten ten alle tijden ook papieren mogelijkheden zijn op alternatief van de digitale, maar deze mogelijkheden moeten ook leesbaar zijn dwz geen papierenwinkel maar leesbare brochures/folders.
Als een specifieke brochure hen niet de nodige informatie verleent dan moet het ook mogelijk zijn om de gemeente Zele telefonisch te bereiken. Tot slot mag het gemeenteloket niet worden onderschat en het is dan ook logisch dat de gemeente in eigen loketten blijft investeren.
     
  Maatwerk zal zorgen voor een (betere) verspreiding van de informatie over het zorgaanbod
  • Voor CD&V is er een belangrijke regierol weggelegd voor de lokale overheid inzake een betere verspreiding van alle informatie over en het toeleiden (wegwijs maken) van de Zelenaars naar deze info omtrent het zorgaanbod en naar de zorgaanbieders.
  • Cruciaal daarbij is de uitbouw van een echt sociaal huis (centraal in de gemeente, met een lage drempel door o.m. ruime openingsuren, bereikbaarheid ook buiten de normale kantooruren en in het weekend,…).
  • Door communicatie op maat komt er een betere ontsluiting van de digitale sociale kaart. Middels een betere omkadering en een actieve begeleiding en doorverwijzing vallen digitaal ongeletterden (vb. nieuwkomers, minder mondige Zelenaars,…) niet uit de boot.
  • Bij de communicatie op maat is er bijzondere aandacht voor de taal in folders. Dit door folders vooraf te bekijken door de doelgroep én door eventuele professionele ondersteuning bij de uitwerking ervan.
  • Informatie naar doelgroepen of op een specifieke wijze is er natuurlijk zonder extra kost.
     
  Ze kunnen zich perfect aanbieden aan de dienst bevolking van de gemeente m.b.t. tal van vragen.
     
  - Informatie aan loket
- De Zelenaar
- Geen extra kosten
     
  Het Huis van het Kind moet eerste aanspreekpunt zijn. Zij vormen het loket waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen om zaken in verband met gezin en opvoeding aan te kaarten. Hun locatie dient open, uitnodigend en gemakkelijk bereikbaar te zijn. Dit zal meespelen in de relocatie van de gemeentelijke diensten. Deze dienstverlening zal gratis zijn, als onderdeel van het algemene programma om bijdragen voor gemeentelijke documenten volledig af te schaffen.
     
  We vormen ons loketpersoneel om de beste dienstverlening te realiseren. We bouwen ons loket niet af en rekenen dit niet door.
     
  We verwijzen opnieuw naar 1.1 waarin we de oprichting van het HUIS VAN DE ZELENAAR beschrijven. Daarbij is een belangrijke opdracht weggelegd om onder meer accurate informatie te verschaffen over het vrije tijdsaanbod en kinderopvang. Zowel digitaal als persoonlijke contacten (in een gerenoveerd oud postgebouw) zijn hierbij de aangewezen kanalen om de informatiebronnen aan te spreken. 

Mensen die digitaal minder vaardig zijn worden persoonlijk geholpen in hun zoektocht naar meer informatie door de mensen van HET HUIS VAN DE ZELENAAR. 
Het feit dat dit HUIS VAN DE ZELENAAR gehuisvest is in het vroegere (maar te renoveren) postgebouw zal bijdragen tot de nodige laagdrempeligheid. 
Dergelijke informatie- en dienstverlening behoort tot de kernopdracht van een gemeentebestuur en is dus volgens ZDB gratis voor de Zelenaar. 
Vervolgens lijkt het ZDB zinvol na te gaan of er onder het motto ‘Digitalisering, iedereen mee’ geen (weliswaar beperkte) rol is weggelegd voor onze gemeenschapswachten.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele