Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
2.1 Jong en oud veilig onderweg
C. Hoe willen jullie gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen meer inspraak geven bij het verkeersbeleid ? (bv. buurtoverleg)
 
  Buurtoverleg/comités zijn noodzakelijk om inwoners de nodige inspraak te geven in het beleid van de gemeente Zele. Natuurlijk stopt het daar niet, om ook de stem van de jongeren te horen kan de gemeente Zele de suggesties van de klassenraden van de Zeelse scholen meenemen in hun beleid.

Dat niet iedereen inspraak heeft via deze 2 instrumenten moet worden overkomen, daarom moet er een zo laagdrempelig mogelijke ideeënbox worden ingevoerd. Men zou ideeën anoniem kunnen insturen (maar ook een fysieke ideeënbox zal aanwezig zijn op het gemeentehuis) waarna de gemeente Zele de suggesties en ideeën bekijkt en het liefst zoveel mogelijk meeneemt in het beleid.
     
  WIJkplannen  en  WIJkraden 
Zele bouw je niet op vanachter een bureau in het gemeentehuis. CD&V wil minstens  jaarlijks  een  toer van de WIJken doen om de prioriteiten voor elke WIJk te toetsen en vast te leggen, en te rapporteren  over  de evolutie  van de uitvoering van haar WIJkplannen. Elke Zelenaar moet nauw kunnen opvolgen of beloftes worden nagekomen. 


Opwaardering  werking  adviesraden 
Onze adviesraden zijn een belangrijk klankbord voor een gemeentebestuur. CD&V wil beleidsmaatregelen consequent overleggen met de betrokken adviesraad. Die moet ook een afspiegeling zijn van de Zeelse samenleving. Samen met de verenigingen bekijken we hoe we drempels kunnen verlagen zodat deelname aan de werking van de adviesraden aantrekkelijker wordt. 


Met het oog op meer inspraak in het verkeersbeleid heeft CD&V aan het begin van de huidige legislatuur ook voorgesteld om voortaan opnieuw alle partijen te betrekken bij de verkeerscommissie waardoor deze opnieuw op een meer democratische wijze zou zijn samengesteld. Momenteel is er enkel een technische verkeerscommissie die niet openbaar werkt.
     
  - Enquête opmaken vooraf aan de verkeerswedstrijd waarbij de kinderen aan hun
  docent feed-back geven m.b.t. gevaarlijke punten op weg en van ‘t school.
- Vanuit de school ook de ouders bevragen en dit meenemen in het feedback-
  verhaal.
     
  - Buurtoverleg
- Oudercomités
- Jeugdverenigingen
     
  Er zijn verschillende adviesraden op gemeentelijk vlak, maar onze bedoeling is ook de buurten te activeren door het toekennen van een eigen budget  aan elke wijk. Dit omvat ook het onderhoud en beheer van de wijk. Naarmate het activiteitsniveau van een buurtcomité stijgt, kunnen ook bonussen worden toegekend als stimulans.
     
  Opstart werkgroep verkeer.
     
  Een internationale studie naar burgerschapseducatie in Europa wijst uit dat onze jongeren in Vlaanderen het niet zo goed doen op het vlak van burgerzin. In vergelijking met de jongeren in andere Europese landen interesseren ze zich amper voor politiek, discussiëren ze weinig over politiek in hun vrije tijd, schatten ze hun eigen capaciteiten om politiek te begrijpen en er actief aan deel te nemen erg laag in. Ze verwachten in de toekomst weinig betrokken te raken bij actieve vormen van politieke participatie.
Hier is dus een rol weggelegd voor onderwijs én lokaal bestuur om aan deze magere score passend gevolg te geven en het tij te doen keren.

In het jeugdbeleidsplan dient een duidelijke aanpak beschreven te worden (en ook uitgevoerd in aansturing van de schepen van jeugd) op welke wijze een kindergemeenteraad doelgericht en efficiënt kan werken. Van in het begin van de legislatuur dient hier grondig, gestructureerd en doelgericht werk van gemaakt te worden! Met duidelijke agenda’s, regelmatige samenkomsten, passende besluitvorming, samenwerking met de scholen,…
Op deze manier leren de vertegenwoordigers in de kindergemeenteraad rekening te houden met hun achterban op school, leren ze hoe politieke democratie werkt, leren ze argumenten aanhalen, constructief meebouwen aan de lokale gemeenschap,….

Parallel met een kindergemeenteraad voor jeugdigen van de lagere scholen, kan de oprichting van een jongerengemeenteraad een vergelijkbare werking krijgen op niveau van het secundair onderwijs uiteraard.

Dat op de agenda en in de werking van zowel de kinder- als de jongerengemeente-raad ‘verkeersbeleid’ zijn plaats zal krijgen naast andere items die kinderen en jongeren interesseert, is vanzelfsprekend.

De betrokken schepen verantwoordelijk voor buurtwerking stimuleert om op de vergaderingen van buurtcomités items zoals ‘verkeersbeleid’ een vast agendapunt te plaatsen.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele