Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
3.3 Vrijwilligers moet je koesteren
 A. Op welke manier willen jullie het jeugdwerk stimuleren, en specifiek de kadervorming van de monitoren ?
 
  Jeugdwerk stimuleren begint met de nodige campagne te maken. Er moet een Zeelse promocampagne komen om jeugdwerk te stimuleren, ook zou er ook school de mogelijkheid moeten zijn om jongeren te laten smaken van het jeugdwerk.

Voor de kadervorming kijken we het best naar reeds bestaande jeugdwerkingen en hoe die werken (bv. Crejaksie). Daarna kunnen we hun kadervormingen overnemen en aanpassen naar de Zeelse situatie.
     
  De Zeelse jeugdbewegingen en het jeugdhuis leveren schitterend werk. Elk weekend vertrouwen honderden ouders hun kinderen toe aan gemotiveerde jongeren voor namiddagen vol spelplezier. Zij weten zelf best wat nodig is. Samen met de Jeugdraad willen we bekijken hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen op het vlak van materiaal, kampvervoer, logistieke omkadering, opleiding van monitoren …
     
  Extrinsiek motiveren d.m.v. terugbetaling van de opleiding op voorwaarde dat men slaagt. Hierdoor stimuleert men niet alleen een kwalitatieve jeugdwerking maar geeft men ook een pedagogische duw in de rug.
     
  - Oprichten van een jeugdmonitor.
- Vrijwilligerswerk stimuleren.
- Ondersteunen van jeugdwerking.
     
  Er bestaat een subsidiereglement voor de kadevorming van monitoren, hetgeen we samen met de jeugdraad willen evalueren en waar nodig bijsturen.
     
  - Herbekijken subsidiëring jeugdraad.
- Investeren in jeugdhuis
- Uitbreiding jeugddienst
     
  Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in ons Zeels verenigingsleven en moeten we inderdaad koesteren. Ook in Zele doen we meer en meer beroep op het enthousiasme en het engagement van vrijwilligers.
Door hen informatie te verstrekken, hen in de mate van het mogelijke te betrekken bij de besluitvorming, geeft een gemeentebestuur hieraan gevolg.
Momenteel krijgen vrijwilligers ook een kleine vergoeding als tegenprestatie voor hun werk. Jaarlijks worden de vrijwilligers uitgenodigd op een uitgebreide en verzorgde nieuwjaarsreceptie.
Onder meer in het subsidiereglement voor cultuur voorziet de gemeente extra stimuluspunten voor interne en externe kadervorming om de werking te optimaliseren.
Zowel erkende culturele als reguliere jeugdverenigingen kunnen subsidies aanvragen, mits ze voldoen aan een aantal subsidievoorwaarden. Deze voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement. Ook de speelpleinwerkingen, het jeugdhuis en individuen kunnen dit aanvragen. Ook voor kadervorming is er een gemeentelijke terugbetaling voorzien.
De lokale adviesraden zorgen voor een vrijwilligersvriendelijke vergadercultuur.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele