Stem gezin

 

Antwoorden van Zeelse politieke partijen op

Actiepunten Gezinsbond-Zele

In aanloop naar

de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober 2018

 

  Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele
Punt Thema uit het nationaal actieplan
Lokale vragen voor Zele
   
3.3 Vrijwilligers moet je koesteren
 B. Hoe gaan jullie de lokale jeugdwerkingen ondersteunen?
 
  Lokale jeugdbeweging hebben vooral nood aan logistieke en materiële steun.
Daarom moeten de reeds bestaande gebouwen en terreinen zoveel mogelijk worden gebruikt. Zo zouden jeugdbewegingen gebruik kunnen maken van scholen en schoolterrein of andere gemeentelijke gebouwen.

Materiële steun zou mogelijk worden door een gemeenschappelijke poule van speel- en knutselmaterieel die kan worden gebruikt door alle Zeelse jeugdbewegingen.
     
  Samen met de Jeugdraad willen we bekijken hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen op het vlak van materiaal, kampvervoer, logistieke omkadering, opleiding van monitoren …
     
  Gelijke spreiding tussen de verschillende jeugdwerkingen:
- Juvenes
- Jeugdbewegingen
- Speelpleinwerking
     
  Zorgen voor voldoende kampeermateriaal, speelterreinen en speelbos.
     
  De speelpleinwerking en de sportkampen van de gemeente moeten beter op elkaar afgestemd worden, zodat de openingsmomenten flexibeler zijn in functie van de gezinnen. De gemeente moet hierin een regierol opnemen. De bestaande subsidiereglementen moeten in samenspraak met de jeugdraad geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.
     
  - Herbekijken subsidiëring jeugdraad.
- Investeren in jeugdhuis
- Uitbreiding jeugddienst
     
  De laatste jaren heeft het gemeentebestuur er werk van gemaakt om lokale jeugdwerkingen financieel te ondersteunen door onder meer te helpen voor een betere infrastructuur. Deze beleidslijn dient ook in de toekomst verder te worden doorgetrokken.
     
    Terug naar overzicht actiepunten Gezinsbond-Zele